Allmänt om underhåll av ytbehandling


Behovet av underhåll av ytbehandling är beroende av bl a fönstrets placering i väggen, takutsprång, fönstrets orientering i olika väderstreck, byggnadens geografiska placering, klimatiska påkänningar såsom regn, sol och vind. Underhållsintervallen kan därför variera t o m för fönster i samma byggnad. För lämpliga material, såsom rengöringsmedel, täckfärg, lasyr och verktyg erhålles information från färgleverantör eller färghandel. Nedanstående anvisningar anger endast typ av rengöringsmedel och ytbehandlingsmedel och ej något fabrikat.

Observera! Tätlist mellan karm och båge, tätningsband vid isolerrutor och glidskenor till H-fönster får inte övermålas/laseras. Ev. färg eller lasyr som kommer på lister, band eller skenor skall genast torkas av. Spanjoletter, fönsterbromsar, koppelbeslag, gångjärn och övriga beslag får ej övermålas eftersom deras funktion då försämras.

Underhåll av täckmålade fönster
Täckmålade fönster skall kontrolleras årligen. Om färgen uppvisar blåsor, sprickor, flagor eller matthet skall ommålning ske enligt följande:


Utvändiga ytor
• Tvätta fönstret med milt alkaliskt rengöringsmedel (kontrollera innehållet på förpackningen).

• Skrapa och slipa bort sprucken och löst sittande färg samt skrapa bort eventuellt framträngande kåda.

• Laga ev sprickor t ex i hörnfogar eller vid fönsterbleck med plastisk fogmassa.

• Grunda renskrapade ytor med alkydgrundfärg. Låt torka.

• Stryk en andra gång med oljealkydfärg. Var särskilt noggrann och stryk på flödigt vid fönstrets nedre delar, på ändträ och vid hörnfogar.

Invändiga ytor
• Normalt krävs här endast rengöring i form av tvättning med vatten och milt rengöringsmedel.

• Vid ev. ommålning görs först en lätt slipning med fint slippapper varefter grundning görs med alkydfärg.

•Stryk en andra gång alkydfärg.

Underhåll av laserade fönster
Laserade fönster skall kontrolleras och vid utsatta lägen underhållas varje år. Om utvändiga ytor visar tecken på uttorkning (t ex ytsprickor), matthet eller grånad skall ommålning ske enligt följande:

Utvändiga ytor
• Slipa ytan med fint slippapper och skrapa bort eventuellt framträngande kåda.

• Tvätta med en trasa indränkt i lacknafta.

• Laga ev sprickor t ex i hörnfogar eller vid fönsterbleck med plastisk fogmassa.

• Stryk träytorna med pigmenterad alkydlasyr med hjälp av en trasa eller pensel.

Invändiga ytor
• Normalt krävs här endast rengöring i form av tvättning med vatten och milt rengöringsmedel.

• Vid eventuell ommålning görs först en lätt slipning med fint slip-papper varefter ytan stryks med opigmenterad klarlack.

Skötsel av beslag och tätlister
För att fönster och fönsterdörrar skall fungera tillfredsställande fordras normalt att beslagen rengörs och smörjs minst en gång om året. Spanjolettens låskolvar och låshus, broms till fönster och fönsterdörr och uppställningsbeslag smörjs med tunn siliconolja eller annan vattenfri olja. H-fönstrets glidskenor skall alltid hållas rena från smuts och främmande partiklar. Färg får på inga villkor förekomma på glidskenorna. Tätlister skall hållas rena och hela. Skadade lister ger luftläckage och skall bytas.

 

till fösta sidan